الیاف شیشه

شرح:

الیاف شیشه 250 گرمی الیاف شیشه 300 گرمی ایاف شیشه 450 گرمی

مشخصات فنی

نوع E-class
مواد Fiberglass Reinforced Plastic Panel