زیر دوشی فایبر گلاس

شرح:

فایبر گلاس

مشخصات فنی

مواد Fiberglass Reinforced Plastic Panel